Your current location: Home  > 联系我们 > Marketing network   

Domestic marketing network:
The domestic market:Hong Kong, Taiwan, guangdong, Shanghai, jiangsu, zhejiang, hubei, henan, fujiansichuan, shandong and liaoning......

International marketing network:
The international market:The United States, Canada, Germany, South Korea, India, Thailand, Singapore, Vietnam, Iran, Russia ,Ukraine ......